بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته خطر و بلایای بیمارستان با حضور مدیریت بیمارستان در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون راه اندازی اتاق EOC و انعقاد تفاهم نامه بین بیمارستان شریعتی و سایر ارگانها و بررسی اقدام پیشگیرانه درمورد نتایج ارزیابی خطر حوادث و بلایا در زمینه ایمنی غیر سازه ای و عملکردی بحث و گفت و گو شد.