بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • به مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینیبه مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینی
  • به مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینیبه مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینی
  • به مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینیبه مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینی
  • به مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینیبه مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینی
  • به مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینیبه مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینی
  • به مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینیبه مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینی
  • به مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینیبه مناسبت روز کارمند انجام شد؛ تقدیر از کارمندان بیمارستان شریعتی با اهدای گل و شیرینی