بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته اخلاق پزشکی با حضور حداکثر اعضا در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.