بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کنفرانس آموزشی آنفلوانزا توسط سرکار خانم دکتر پورمنتصر و به همت سوپروایزر آموزشی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.