بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته بهداشت محیط با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و دیگر اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.