بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.
  • دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.
  • دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.
  • دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.
  • دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.
  • دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی در بیمارستان برگزار گردید.

دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط استاد جناب آقای امیرخانی جهت کلیه پرسنل در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.