بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته اورژانس با هدف بررسی مشکلات بخش اتفاقات با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته اورژانس با هدف بررسی مشکلات بخش اتفاقات با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.
  • کمیته اورژانس با هدف بررسی مشکلات بخش اتفاقات با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته اورژانس با هدف بررسی مشکلات بخش اتفاقات با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.
  • کمیته اورژانس با هدف بررسی مشکلات بخش اتفاقات با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته اورژانس با هدف بررسی مشکلات بخش اتفاقات با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

 

کمیته اورژانس با هدف بررسی مشکلات بخش اتفاقات با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.