بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

بازدید میدانی آقای دکتر احرابی، کارشناس دیالیز معاونت درمان وزارت بهداشت، آقای دکتر دسترنج، واحد مشارکت های مردمی وزارت بهداشت و آقای سرسبز، کارشناس بیماران خاص معاونت درمان از بخش همودیالیز در بیمارستان دکتر علی شریعتی و اظهار رضایت از نحوه ارائه خدمات به بیماران این مرکز