بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه گزارش میزان اجرای سنجه مدیریت تأمین براساس خودارزیابی دفتر بهبود کیفیت و طرح مشکلات موجود با اعضاء تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

با توجه به هزینه ی مورد نیاز جهت اجرای سنجه مدیریت تأمین با حضور رئیس امور مالی مشکلات موجود مطرح و مصوب گردید:

پیگیری مجدد تأمین اعتبار لازم توسط مدیر محترم و رئیس امور مالی بیمارستان از طریق معاونت توسعه و نماینده دانشگاه در وزارت مطبوع انجام پذیرد.