بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی داروهای ترالی اورژانس طی 4 جلسه و جهت گروه هدف پرسنل پرستاری، بهیاری و رادیولوژی توسط آقای صادقی سوپروایزر آموزشی بیمارستان برگزار گردید.

در این دوره آموزشی، بر اهمیت ترالی اورژانس تأکید شد و داروها (دسته دارویی، موارد کاربرد، عوارض جانبی) مورد بررسی قرار گرفتند.

همچنین قرارشد پس از برگزاری دوره آموزشی، آزمون به صورت مجزا از بخش های درمانی به عمل آید.