بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

جلسه مدیریت خطا و خطر بخش بیماران خاص با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و سایر اعضاء در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه درمورد مشکلات بخش بیماران خاص بحث و گفتگو شد و راهکارهایی جهت رفع مشکلات ارائه گردید.