بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آزمون داروهای ترالی اورژانس توسط سوپروایزر آموزشی در تاریخ 96/8/25 و 96/8/24 در بخش های اتفاقات بستری و نوروعفونی گرفته شد. در این آزمون که با شرکت کلیه پرسنل درمانی انجام شد، سطح اطلاعات درمانی و دارویی پرسنل درخصوص داروهای ترالی اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت.