بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان؛ دکترعلی اصغر خالقی ریاست دانشگاه به همراه معاونین توسعه و درمان و مدیران حراست و بازرسی دانشگاه، از بخش های مختلف بیمارستان شریعتی بازدید نمودند، در این بازدید ضمن عیادت از بیماران بستری، با کارکنان و کادر درمانی بیمارستان دیدار نمودند.

در این بازدید که با حضور دکترضرغامی رئیس بیمارستان دکترعلی شریعتی، مدیران داخلی و امور عمومی بیمارستان صورت گرفت، مشکلات بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.