بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دوره آموزشی تخصصی ایمنی کار در آزمایشگاه، به منظور آشنایی کارشناسان با الزامات ایمنی، اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه در آزمایشگاه بیمارستان برگزار گردید.

این دوره با هدف ارتقاء سطح علمی و آشنایی کارشناسان آزمایشگاه با دانش جدید رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه و دفع پسماندهای عفونی، شیمی و میکروبی برگزار شد.