بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

در روز سه شنبه مورخ 96/10/12 تیم تأسیسات به رهبری آقای رحیم زاده به همراه مدیر بحران، آقای شهریاری، دتکتورهای بخش های نوروعفونی و اتفاقات مورد آزمایش قرار گرفت.

در این بررسی نواقص و ضعف های دتکتورها شناسایی شد و اقدامات لازم جهت رفع نواقص انجام گرفت.