بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

بیمارستان شریعتی فسا

مسئول دفتر :
نام و نام خانوادگی: فاطمه فضل اله پور
تحصیلات : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شماره تلفن :

داخلی :

53314684

210