بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

بیمارستان شریعتی فسا

آیین نامه کارکنان غیر هیئت علمی