بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

بیمارستان شریعتی فسا

 معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی : عبدالکریم نکوئیان

تحصیلات :

کارشناس مدیریت دولتی

سمت :

مسئول انبار

سابقه کار :

12 سال

شماره تلفن :

53314686

 

سوابق کاری :

  1. بهیار بیمارستان نمازی  
  2. تکنسین اورژانس و حسابدار بیمارستان زرین دشت
  3. حسابدار بیمارستان شریعتی