بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

بیمارستان شریعتی فسا

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی : عبدالرضا آزادی

تحصیلات :

دیپلم

سابقه کار :

22سال

شماره تلفن :

داخلی :

53316314

218

 

معرفی پرسنل :

نام و نام خانوادگی : خدیجه ره نورد

تحصیلات :

دیپلم بهیاری

سمت :

متصدی پذیرش

 

نام و نام خانوادگی : زهره شاهرخ

تحصیلات :

لیسانس پرستاری

سمت :

متصدی پذیرش