بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

برنامه حضور پزشکان

متخصص

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

ارتوپد

دکترقاسم جمالی

صبح

دکتر مسروری

صبح و عصر

صبح وعصر

دکتر ابوئی

صبح

دکتر آزاد

صبح

دکترغلامی نژاد

صبح

پوست

دکترلهراسب

صبح

صبح

صبح

دکتر بهداد

عصر

عصر

عصر

صبح

صبح

دکتر پرهیزگار

صبح

کلیه

دکتر حسامی

صبح

دکتر ایزد پناه

صبح

صبح

دکتر عالی وند

صبح

صبح

جراح عمومی

دکتر پاکدامن

عصر

عصر

صبح و عصر

عصر

دکتر زهرا زارعی

صبح

صبح

دکتر افروز صادقی سروستانی

عصر

عصر

صبح

صبح

گوش حلق بینی

دکتر سیاوش معتضدیان

صبح

صبح

صبح و عصر

صبح

صبح  و عصر

دکتر گیلانی فر

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

دکترسهراب پور

صبح و عصر

قلب

متغیر

عصر

عصر

عصر

فوق تخصص جراحی اطفال

دکترحورنگ

صبح و عصر

صبح

چشم

دکتر اکبر پور

عصر

صبح وعصر

صبح وعصر

دکتر رزمی

صبح

صبح و عصر

صبح و عصر

عفونی

دکتر اکراهی

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دکتر پور منتصری

عصر

صبح

صبح

عصر

صبح

دکتر کریمی

عصر

عصر

عصر

داخلی

دکتر منصوری

صبح

دکتر کامران پور

عصر

صبح

عصر

عصر

دکتر مصطفوی

عصر

عصر

دکتر صادقی

صبح

عصر

صبح

صبح

صبح

ریه

دکتر غلام پور

صبح

صبح

صبح

خون و انکولوژی

دکتر قناطیر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح

روماتولوژی

دکترمحقق

عصر

صبح و عصر

عصر

صبح

گوارش

دکتریزدانی

عصر

عصر

مغز و اعصاب

دکتر شعبانی

صبح

صبح

صبح

عصر

جراح مغز و اعصاب

دکتر محمد جمالی

عصر

دکتر حیدر نژاد

 

عصر

عصر

عصر

تغذیه

دکترهمایونفر

عصر

عصر

روان شناس

خانم بخشیان

صبح

صبح

اعصاب و روان

دکتر سمیه معتضدیان

عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

عصر

دکتر ضرغامی

عصر

صبح و عصر

صبح

متخصص

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

ارتوپد

دکترقاسم جمالی

صبح

دکتر مسروری

صبح و عصر

صبح وعصر

دکتر ابوئی

صبح

دکتر آزاد

صبح

دکترغلامی نژاد

صبح

پوست

دکترلهراسب

صبح

صبح

صبح

دکتر بهداد

عصر

عصر

عصر

صبح

صبح

دکتر پرهیزگار

صبح

کلیه

دکتر حسامی

صبح

دکتر ایزد پناه

صبح

صبح

دکتر عالی وند

صبح

صبح

جراح عمومی

دکتر پاکدامن

عصر

عصر

صبح و عصر

عصر

دکتر زهرا زارعی

صبح

صبح

دکتر افروز صادقی سروستانی

عصر

عصر

صبح

صبح

گوش حلق بینی

دکتر سیاوش معتضدیان

صبح

صبح

صبح و عصر

صبح

صبح  و عصر

دکتر گیلانی فر

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

دکترسهراب پور

صبح و عصر

قلب

متغیر

عصر

عصر

عصر

فوق تخصص جراحی اطفال

دکترحورنگ

صبح و عصر

صبح

چشم

دکتر اکبر پور

عصر

صبح وعصر

صبح وعصر

دکتر رزمی

صبح

صبح و عصر

صبح و عصر

عفونی

دکتر اکراهی

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دکتر پور منتصری

عصر

صبح

صبح

عصر

صبح

دکتر کریمی

عصر

عصر

عصر

داخلی

دکتر منصوری

صبح

دکتر کامران پور

عصر

صبح

عصر

عصر

دکتر مصطفوی

عصر

عصر

دکتر صادقی

صبح

عصر

صبح

صبح

صبح

ریه

دکتر غلام پور

صبح

صبح

صبح

خون و انکولوژی

دکتر قناطیر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح

روماتولوژی

دکترمحقق

عصر

صبح و عصر

عصر

صبح

گوارش

دکتریزدانی

عصر

عصر

مغز و اعصاب

دکتر شعبانی

صبح

صبح

صبح

عصر

جراح مغز و اعصاب

دکتر محمد جمالی

عصر

دکتر حیدر نژاد

 

عصر

عصر

عصر

تغذیه

دکترهمایونفر

عصر

عصر

روان شناس

خانم بخشیان

صبح

صبح

اعصاب و روان

دکتر سمیه معتضدیان

عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

عصر

دکتر ضرغامی

عصر

صبح و عصر

صبح