بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

برنامه حضور پزشکان

متخصص

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

ارتوپد

دکترقاسم جمالی

صبح

دکتر ساریخانی

صبح و عصر

صبح

دکتر ابوئی

صبح

دکتر آزاد

صبح

دکترغلامی نژاد

صبح

پوست

دکترلهراسب

صبح

صبح

صبح

دکتر بهداد

عصر

عصر

عصر

صبح

صبح

دکتر پرهیزگار

صبح

کلیه

دکتر حسامی

صبح

دکتر منصف

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دکتر ایزد پناه

صبح

صبح

دکتر عالی وند

صبح

صبح

جراح عمومی

دکتر پاکدامن

عصر

عصر

صبح و عصر

عصر

دکتر مومن

عصر

دکتر افروز صادقی سروستانی

عصر

عصر

صبح

صبح

گوش حلق بینی

دکتر سیاوش معتضدیان

صبح  و عصر

صبح

صبح

صبح

صبح  و عصر

دکتر گیلانی فر

عصر

عصر

عصر

عصر

          قلب

دکتر قوی پیشه /دکتر احمدی/دکتر یوسفی/دکتر بکتاش/دکتر کشتکار

فوق تخصص جراحی اطفال

دکترحورنگ

صبح

صبح

چشم

دکتر اکبر پور

عصر

صبح وعصر

صبح وعصر

دکتر رزمی

صبح

صبح و عصر

صبح و عصر

عفونی

دکتر اکراهی

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دکتر پور منتصری

عصر

صبح

صبح

عصر

صبح

دکتر کریمی

عصر

داخلی

دکتر کامران پور

عصر

صبح

عصر

دکتر مصطفوی

صبح

عصر

صبح

دکتر صادقی

صبح

عصر

صبح

صبح

صبح

ریه

دکتر غلام پور

صبح

صبح

صبح

خون و انکولوژی

دکتر قناطیر

عصر

عصر

روماتولوژی

دکترمحقق

عصر

صبح و عصر

عصر

صبح

طب فیزیکی

دکتر عشقی

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح

مغز و اعصاب

دکتر شعبانی

صبح

صبح

عصر

جراح مغز و اعصاب

دکتر امامی میبدی

عصر

عصر

عصر

عصر

دکتر حیدر نژاد

عصر

 

عصر

عصر

عصر

تغذیه

دکترهمایونفر

عصر

عصر

روان شناس

خانم بخشیان

صبح

صبح

اعصاب و روان

دکتر سمیه معتضدیان

صبح

عصر

صبح و عصر

دکتر سمیه رحیمی

صبح

عصر

دکتر ضرغامی

صبح و عصر

عصر

عصر

صبح