بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

رسالت بیمارستان

 رسالت بیمارستان دکتر علی شریعتی  فسا

مرکز آموزشی درمانی دکتر علی شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فسا در جهت نیل به اهداف عالی ، ماموریتهای ذیل را در پیش رو دارد:

 • ارتقا ء و بهبود کیفیت خدمات درمانی ، تشخیصی ، مراقبتی و آموزشی
 • افزایش  ایمنی ارائه خدمات  بر مبنای  استانداردها
 • افزایش میزان رضایت  مندی  مراجعین و کارکنان

در این راستا به ارزشهای ذیل پایبندیم

 • رعایت اصول و ارزشهای اسلامی و انسانی
 • رعایت حقوق بیماران ، مراجعین و کارکنان
 • تلاش در جهت اجرای عدالت اجتماعی در درمان
 • افزایش میزان رضایت مندی و پاسخگویی به بیماران ، مراجعین و کارکنان
 • نظارت مستمر برکیفیت مراقبتهای استاندارد و اصلاح فرآیند ها و روشهای انجام کار
 • ارتقاء سطح دانش علمی و مهارتهای توانمند سازی کارکنان

چشم انداز

 • ما برآنیم  که :
 • رتبه برتر کیفیت را در امور درمانی ، تشخیصی ، مراقبتی ، آموزشی با تعهد به اصول ارزشهای اسلامی و انسانی و کسب اعتماد مراجعین بدست آوریم .