بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

فرایند

منشور حقوق کارکنان

منشور حقوق کارکنان "منشور حقوقی کارکنان بیمارستان"   از آنجائی که نجات جان یک انسان در دین اسلام با نجات جان تمام انسانها برابر است ؛ کارکنان برای ارائه خدمات به بیماران از حق و حقوقی برخوردارند که عبارتند از : 1-       حق مشارکت در تصمیم گیری های بیمارستان در  راستای ...

فرآیندهای بیمارستان دکتر علی شریعتی

فرآیندهای بیمارستان دکتر علی شریعتی فرآیند پذیرش بیمار فرآیند ترخیص بیمار فرآیند تهیه دارو در بیمارستان فرآیند تهیه لوازم مصرفی بخش ها فرآیند درخواست فرآورده های خونی فرآیند گزارش دهی خطا فرآیند مراتب رسیدگی به شکایات ارباب رجوع