بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

منشور حقوق کارکنان

داروخانه

داروخانه فارماکوپه بیمارستان شریعتی لیست داروهای پرخطر  داروهای الصاق برچسب هشدار بالا بیمارستان دکتر شریعتی-فسا لیست داروهای حیاتی  آنتی دوت بیمارستان دکتر شریعتی-فسا لیست داروهای خود به خود متوقف شونده بیمارستان دکتر شریعتی-فسا لیست داروهای دارای برچسب ...

مسمومیت ها

مسمومیت ها آنتی دوت ها در مسمومیت 1 آنتی دوت ها در مسمومیت 2 آنتی دوت ها در مسمومیت 3  

لیست فرمولاری

لیست فرمولاری   لیست داروهای بخش اعصاب و روان 1 لیست داروهای بخش اعصاب و روان 2 لیست داروهای بخش تصویربرداری لیست داروهای بخش دیالیز