بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

اعصاب و روان

نورو عفونی

نورو عفونی   مسئول بخش: عالیه عباسی مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری تلفن مستقیم: 53314689 تلفن داخلی: 271    تعداد تخت فعال:   31 تخت فعال                                  تعدادتخت ایزوله:  یک                                            ریاست ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/29%20005.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

اتفاقات

اتفاقات مسئول بخش: مریم لطفی مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری شماره تماس:  53316836 تلفن داخلی:  204-205   تعداد تخت فعال اتفاقات بستری:   21 تخت فعال    تعداد تخت اسکرین: 10 تخت                                ریاست بخش:      دکتر ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/14%20001.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

بیماران خاص

بیماران خاص معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: صدیقه اشرافی سمت : مسئول واحد بیماریهای خاص تحصیلات : لیسانس پرستاری شماره تماس: 53359817 تلفن داخلی: 224   تعداد تخت فعال: 10 تخت رئیس بخش: دکتر نریمان قناطیر ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/29%20006.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

بخش اعصاب و روان

بخش اعصاب و روان معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: احمد مهاجری سمت : مسئول بخش اعصاب و روان تحصیلات : کارشناس پرستاری شماره تماس:  53314234 تلفن داخلی : 226   ریاست بخش:      دکتر سمیه معتضدیان                                                نام ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/29%20001.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

دیالیز

دیالیز  معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: مریم جمالی سمت : مسئول دیالیز تحصیلات : کارشناس پرستاری شماره تماس: 53359414 شماره داخلی : 252   تعداد تخت فعال:   10 تخت فعال                                  ریاست بخش: ...