بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

خون و انکولوژی

خون و انکولوژی

 

مسئول بخش: مرجان کیالی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن مستقیم: 53359817
تلفن داخلی: 280

 

تعداد تخت فعال:   10 تخت فعال                                 

تعداد تخت ایزوله: یک                                           

ریاست بخش: آقای دکتر نریمان قناطیر

 

نام پزشکان بخش نوع تخصص

 

آقای دکتر قناطیر

 

فوق تخصص خون و انکولوژی

 

مقررات داخلی بخش خون و انکولوژی:

  • روزهای ملاقات، روزهای زوج می باشد
  • هر بیمارمی بایست یک همراه داشته باشد
  • استفاده از ماسک الزامی می باشد
  • رفت و آمد در بخش محدود می باشد
  • از آوردن گل طبیعی و پتو به بخش خودداری نمائید
  • ·شستن و ضدعفونی دست های همراهان بیمار الزامی می باشد

 

فهرست خدماتی که بصورت بستری یا سرپایی در بخش ارائه می گردد:

·         تزریق شیمی درمانی سرپایی

·         تزریق خون و پلاکت سرپایی

·         نمونه گیری از مغز استخوان

 

·         تشخیص و درمان انواع کنسرها بصورت بستری

 

123 001