بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

خون و انکولوژی

خون و انکولوژی

خون و انکولوژی  رییس بخش : دکتر محمد کاظم وکیل فوق تخصص خونشناسی و متخصص داخلی  مسئول بخش: نجمه کریمی    تلفن مستقیم بخش : 53314682-071 تلفن داخلی 280 تعداد تخت فعال:   10 تخت فعال                   تعداد تخت ایزوله: یک                                        ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/29%20002.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

نورو عفونی

نورو عفونی مسئول بخش: سمانه سخنوری مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری تلفن مستقیم: 53314689 تلفن داخلی: 271  تعداد تخت فعال:   31 تخت فعال                                  تعدادتخت ایزوله:  یک                                            ریاست ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/29%20006.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

بخش اعصاب و روان

بخش اعصاب و روان معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: مجید کشاورز سمت : مسئول بخش اعصاب و روان تحصیلات : کارشناس پرستاری شماره تماس:  53314234 تلفن داخلی : 226 ریاست بخش:      دکتر سمیه معتضدیان                                              نام ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/29%20005.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

اتفاقات

اتفاقات مسئول بخش: مریم لطفی مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری شماره تماس:  53316836 تلفن داخلی:  204-205 تعداد تخت فعال اتفاقات بستری:   21 تخت فعال    تعداد تخت اسکرین: 10 تخت                                ریاست بخش:      دکتر ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/14%20001.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

بیماران خاص

بیماران خاص معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: صدیقه اشرافی سمت : مسئول واحد بیماریهای خاص تحصیلات : کارشناس پرستاری شماره تماس: 53359817 تلفن داخلی: 224 تعداد تخت فعال: 10 تخت رئیس بخش: دکترمحمد کاظم وکیل ساعت ...