بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

دیالیز

 معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی: مریم جمالی
سمت : مسئول دیالیز
تحصیلات : کارشناس پرستاری
شماره تماس: 53359414

شماره داخلی :

252

تعداد تخت فعال:   10 تخت فعال                                 

ریاست بخش:      دکتر زهرا سلمان پور

                              

نام پزشکان بخش نوع تخصص

دکتر  مصطفوی

دکترحسینی

دکتر ثابت

دکتر انصاری

دکتر زهرا سلمان پور

متخصص داخلی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

 

فوق تخصص نفرولوژی

مقررات داخلی بخش :(جهت اطلاع ارباب رجوع)

-  داشتن دفترچه بیماران خاص                                         

 - عدم تجمع در بخش و حضور همراهان در بیرون

- داشتن جواب آزمایشات HBS – HIV – HCV                     

 - عدم دستکاری دستگاه و قطع آلارم دستگاه

- حضور در بخش طبق برنامه ریزی بخش                              

 - رعایت تفکیک زباله در بخش

- رعایت شئونات اسلامی                                                      

 - رعایت و احترام به حقوق سایر بیماران

- انجام شستشوی دست ها قبل از حضور در بخش

فهرست خدماتی که در بخش به صورت بستری یا سرپایی ارائه میگردد:

1- نوبت دهی به بیماران و پذیرش در بخش

2- ارجاع بیماران جهت گرفتن دفترچه بیماران خاص

3- انجام همودیالیز طبق دستور پزشک متخصص

4- ارسال و پیگیری آزمایشات روتین طبق پروتکل وزارتخانه

5- آموزش به بیماران و شرکت پرسنل در کلاسهای آموزشی  

  • ساعت کاری : شنبه تا پنجشنبه، از ساعت 7 صبح  تا 8:30 شب 

29 001