بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

نوروعفونی

 

مسئول بخش: عالیه عباسی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن مستقیم: 53314689
تلفن داخلی: 271

 

 تعداد تخت فعال:   31 تخت فعال                                 

تعدادتخت ایزوله:  یک                                           

ریاست بخش:  دکتر جلال کریمی                                     

 

نام پزشکان بخش نوع تخصص

 

آقای دکتر اکراهی

آقای دکتر کاشانی

آقای دکتر مسعودی نژاد

خانم دکتر فاطمه شعبانی

آقای دکتر جلال کریمی

خانم دکتر زهرا پورمنتصر

 

متخصص عفونی

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

متخصص عفونی

متخصص داخلی

 

 

مقررات داخلی بخش :(جهت اطلاع ارباب رجوع)

ساعت ملاقات 4 – 3 عصر می باشد

–هر بیمار باید حتما یک همراه داشته باشد

– تفکیک زباله

– ورورد بچه ها به بخش ممنوع می باشد

– هنگام راند پزشکان به جز بیماران بدحال باید بیرون از بخش باشند

 

فهرست خدماتی که در بخش به صورت بستری یا سرپایی ارائه میگردد:

اکو

– نوار مغز

– نوار عصب

– نوار قلب

– آندوسکوپی

– کولونوسکوپی - LP

 - پانسمان

– مانیتور کردن بیماران

CT

- MRI

– فیزیوتراپی

 – رادیولوژی

– خون گیری

– پالس اکسی متر 

29 002

29 003