بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

نوروعفونی

مسئول بخش: سمانه سخنوری
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن مستقیم: 53314689
تلفن داخلی: 271

 تعداد تخت فعال:   31 تخت فعال                                 

تعدادتخت ایزوله:  یک                                           

ریاست بخش:  دکتر زهرا پورمنتصری                                     

نام پزشکان بخش نوع تخصص

دکتر کاشانی

دکتر مسعودی نژاد

دکتر غافری

دکتر اژدری

دکتر اکراهی

دکتر کریمی

دکتر پورمنتصری

متخصص مغز و اعصاب

 متخصص مغز و اعصاب

 متخصص مغز و اعصاب

 متخصص مغز و اعصاب

متخصص عفونی و داخلی تب دار

متخصص عفونی

متخصص عفونی

مقررات داخلی بخش :(جهت اطلاع ارباب رجوع)

ساعت ملاقات 4 – 3 عصر می باشد

–هر بیمار باید حتما یک همراه داشته باشد

– تفکیک زباله

– ورورد بچه ها به بخش ممنوع می باشد

– هنگام راند پزشکان به جز بیماران بدحال باید بیرون از بخش باشند

فهرست خدماتی که در بخش به صورت بستری یا سرپایی ارائه میگردد:

اکو

– نوار مغز

– نوار عصب

– نوار قلب

– آندوسکوپی

– کولونوسکوپی - LP

 - پانسمان

– مانیتور کردن بیماران

CT

- MRI

– فیزیوتراپی

 – رادیولوژی

– خون گیری

– پالس اکسی متر 

29 002

29 003