بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

نوروعفونی

نورو عفونی

نورو عفونی مسئول بخش: عالیه عباسی مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری تلفن مستقیم: 53358799 تلفن داخلی: 271    تعداد تخت فعال:   31 تخت فعال                                  تعدادتخت ایزوله:  یک                                            ریاست ...

اتفاقات

اتفاقات مسئول بخش: مریم لطفی مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری شماره تماس:  53316836 تلفن داخلی:  204-205   تعداد تخت فعال:   21 تخت فعال                                  ریاست بخش:      دکتر مهدی یاراحمدی                        ...

بیماریهای خاص

بیماریهای خاص معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: صدیقه اشرافی سمت : مسئول واحد بیماریهای خاص تحصیلات : کارشناس پرستاری شماره تماس: 53319817 تلفن داخلی: 224   رئیس بخش: دکتر نریمان قناطیر  شرح فعالیت درمانگاه ...

بخش اعصاب و روان

بخش اعصاب و روان معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: احمد مهاجری سمت : مسئول بخش اعصاب و روان تحصیلات : کارشناس پرستاری شماره تماس:  53314234 تلفن داخلی : 226   ریاست بخش:      دکتر سمیه معتضدیان                                                نام ...

دیالیز

دیالیز  معرفی مسئول : نام و نام خانوادگی: مریم جمالی سمت : مسئول دیالیز تحصیلات : کارشناس پرستاری شماره تماس: 53359414 شماره داخلی : 252   تعداد تخت فعال:   10 تخت فعال                                  ریاست بخش: ...