بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی: سید جواد موسوی
سمت : مسئول آزمایشگاه

تحصیلات :

پاتولوژیست

شماره تماس:

53314689

53316311

شماره داخلی: 228

 

   ساعت کاری :   پذیرش از 6 صبح تا 7:30عصر،   جوابدهی از 6 تا 13،   خونگیری از 7 صبح تا 7 عصر