بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا محبی
سمت : مسئول آزمایشگاه

تحصیلات :

پاتولوژیست

شماره تماس:

53314689

53316311

شماره داخلی: 228
شماره داخلی پذیرش آزمایشگاه: 217

 

   ساعت کاری : 

پذیرش از 6:30 صبح تا 11 صبح، 

جوابدهی از 9 صبح تا 13،

خونگیری از 7 صبح تا 13 عصر