بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سنگ شکن

مسئول بخش 

نام و نام خانوادگی: ندا بذرافشان

تحصیلات: کاردان رادیولوژی

 

مسئول فنی بخش

نام و نام خانوادگی: دکتر رفیعی

تحصیلات:متخصص رادیولوژی

شماره تماس با بخش ماموگرافی: 53314690-071 داخلی 300