بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

ماموگرافی

معرفی بخش آزمایشگاه

معرفی بخش آزمایشگاه نام و نام خانوادگی: عبدالرضا محبی سمت : مسئول آزمایشگاه تحصیلات : پاتولوژیست شماره تماس: 53314689 53316311 شماره داخلی: 228 شماره داخلی پذیرش آزمایشگاه: 217      ساعت کاری :  پذیرش از 6:30 صبح ...