بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

مرکز ترک اعتیاد

معرفی مسئول مرکز ترک اعتیاد:

نام و نام خانوادگی: محبوبه جاویدی
سمت : مسئول مرکز ترک اعتیاد
تحصیلات : کارشناس پرستاری

شماره تماس :

تلفن داخلی :

533122225-6

240