بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

مرکز ترک اعتیاد

داروخانه

داروخانه فارماکوپه بیمارستان شریعتی

مسمومیت ها

مسمومیت ها آنتی دوت ها در مسمومیت 1 آنتی دوت ها در مسمومیت 2 آنتی دوت ها در مسمومیت 3  

لیست فرمولاری

لیست فرمولاری   لیست داروهای بخش اعصاب و روان 1 لیست داروهای بخش اعصاب و روان 2 لیست داروهای بخش تصویربرداری لیست داروهای بخش دیالیز