بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

رادیولوژی

 مسئول 

نام و نام خانوادگی: ندا بذرافشان

تحصیلات: کاردان رادیولوژی

تلفن: 53314690-071 داخلی 300

 

مسئول فنی 

نام و نام خانوادگی: دکتر رفیعی

تحصیلات: متخصص رادیولوژی

ساعت کاری:

شنبه تا جمعه: صبح از ساعت 7 الی 14 و عصر از ساعت 13 الی 20:30

شرح وظایف:

 1. پذیرش بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی با معرفی پزشک معالج با اولویت بیماران اورژانس
 2. ارائه دستورات و آمادگیهای لازم برای بیماران بر حسب نوع گرافی درخواستی با هماهنگی متخصص رادیولوژی
 3. انجام گرافی های عادی_تخصصی_ماموگرافی و همچنین اسکن های درخواستی لازم
 4. دقت در انجام گرافی های به عمل آمده به منظور گرفتن کلیشه های با کیفیت مطلوب
 5. همفکری با متخصصین رادیولوژی در تغییر نتایج و تهیه گزارشهای لازم برای گرافی های انجام یافته و ارائه آن به بیمار
 6. آشنایی با داروهای تخصصی مورد استفاده در رادیولوژی و آگاهی از عوارضات جانبی آنها با همکاری متخصصین رادیولوژی
 7. مطالعه لازم به منظور انتخاب روشهای مناسب برای پرتوهای یون ساز
 8. آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکسبرداری امکانپذیر باشد
 9. انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکارانداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی یا فلورسکوپی از عضو مورد نظر بیمار بعمل می آید
 10. بررسی و کنترل قسمتهای مختلف دستگاههای رادیولوژی و رادیوگرافی و اعلام موارد نقص دستگاههای مورد بحث به مافوق
 11. نظارت بر نحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها و چشمه های مولد پرتوهای یون ساز و همکاری با سازمان ها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوهای تحت نظر رادیولوژیست
 12. تشریک مساعی در انجام کارهای روزمره از جمله فلورسکوپی و آنژیوگرافی و سایر کارهای اختصاصی با پزشک متخصص رادیولوژی مربوط
 13. شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف مربوطه
 14. انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که بایستی به تائید مراجع ذیربط رسیده باشد
 15. انجام سایر امور مرتبط بر حسب دستور مقام مافوق
 16. همکاری و مشارکت با کارشناسان و متخصصین بخش رادیولوژی جهت طراحی و اجرای دوره های آموزشی و تحقیقاتی
 17. همکاری و مشارکت با کارشناسان و متخصصین بخش رادیولوژی جهت دستیابی به آخرین اطلاعات و روشهای علمی در زمینه رادیولوژی