بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

برنامه ترویج زایمان طبیعی

نظارت برحسن اجرای برنامه های تحول سلامت

نظارت برحسن اجرای برنامه های تحول سلامت در کنار هفت بسته خدمتی طرح تحول سلامت، جهت نظارت وپایش عملکرد آنلاین تحت نظر ستاد طرح تحول در تمام سطوح کشوری،دانشگاه وبیمارستان،بسته ای نظارتی تحت عنوان "نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت"طراحی وهمزمان با اجرای بسته ا اجرا خواهد شد.

برنامه محافظت مالی از بیماران صعب العلاج وخاص ونیازمند

برنامه محافظت مالی از بیماران صعب العلاج وخاص ونیازمند دراین برنامه بیماران مبتلا به بیماری های خاص وصعب العلاج تحت عنوان مشترک بیماری های ویژه،تحت پوشش معاونت درمان وزرات بهداشت قرارگرفته وهزینه های بالای تشخیصی ودرمانی آنها که مشمول بیمه نمی باشد طبق بسته خدمتی تعیین شده تحت حمایت قرارخواهد گرفت.مراکز جامع ...

حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های دولتی

حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های دولتی در حال حاضر در اکثر بیمارستان های کشور (دولتی وخصوصی)در ساعات عصر وشب وایام تعطیل پزشک متخصص وجود ندارد ومردم از این امکان محروم هستند. با اجرای این برنامه در 380 بیمارستان دولتی کشور 1500 نفر پزشک متخصص در ساعات عصر وشب وایام تعطیل مقیم خواهند شد ومردم ...

ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان های دولتی

ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان های دولتی دستاوردهای عینی: با توجه به اینکه ویزیت سرپایی در خش خصوصی یکی  ازریشه های اصلی پرداخت مستقیم از سوی مردم در بخش سلامت کشور می باشد. افزایش انگیزه پزشکان در بخش دولتی از طریق متناسب سازی حق الزحمه ویزیت پزشکان در بخش دولتی باعث فعال شدن کلینیک های دولتی ...

حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در حال حاضر در حدود 270 شهر محروم کشور نزدیک به 2200 متخصص درحال فعالیت می باشند که از شرایط کاری خود وحقوق دریافتی نارضایتی دارند وتمایل به ادامه فعالیت در این گونه مناطق را ندارند ودر نتیجه مردم این منطقه مجبورند جهت دریافت خدمات به پزشکان مناطق دیگر ...