بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

حضور پزشکان متخصص

در حال حاضر در اکثر بیمارستان های کشور (دولتی وخصوصی)در ساعات عصر وشب وایام تعطیل پزشک متخصص وجود ندارد ومردم از این امکان محروم هستند.

با اجرای این برنامه در 380 بیمارستان دولتی کشور 1500 نفر پزشک متخصص در ساعات عصر وشب وایام تعطیل مقیم خواهند شد ومردم به آنان برای بیماری های اورژانسی دسترسی پیدا می کنند.