بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

حمایت از ماندگاری پزشکان

در حال حاضر در حدود 270 شهر محروم کشور نزدیک به 2200 متخصص درحال فعالیت می باشند که از شرایط کاری خود وحقوق دریافتی نارضایتی دارند وتمایل به ادامه فعالیت در این گونه مناطق را ندارند ودر نتیجه مردم این منطقه مجبورند جهت دریافت خدمات به پزشکان مناطق دیگر مراجعه نمایند.

از طریق عملیاتی شدن این برنامه:

  • پرداختی های تشویقی زمینه ماندگاری پزشکان در این مناطق را فراهم می نماید.
  • کمبود حدود 1800پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم به تدریج برطرف می گردد.
  • دسترسی مردم به پزشکان در مناطق محروم افزایش یافته وزمینه بهره مندی مردم از خدمات پزشکی در نزدیک ترین فاصله به مکان زندگیشان فراهم می شود.