بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سازمانهای بیمه گر، طرف قرارداد

سازمانهای بیمه گر، طرف قرارداد با بیمارستاندکتر علی شریعتی فسا به شرح زیر میباشد :

 1. بیمه خدمات درمانی
 2. سازمان تامین اجتماعی
 3. بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
 4. کمیته امداد امام خمینی (ره(
 5. بانک ملت
 6. بانک سپه
 7. بانک تجارت
 8. شرکت بیمه ایران (جهت بیماران بستری)
 9. شرکت بیمه دانا
 10. بیمه دی (جهت بیماران بستری)
 11. بانک ملی (جهت بیماران بستری و فقط بیمه البرز)
 12. بیمه نفت
 13. بیمه صداوسیما