بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سازمانهای بیمه گر، طرف قرارداد

معرفی بیمارستان

معرفی بیمارستان بیمارستان دکتر علی شریعتی فسادر سال 1348 با مساحتی قریب به 20000 متر مربع و 25 تخت در موقعیت  جنوب شرقی شهرستان فسا احداث شد .هم اکنون به واسطه توسعه شهر در مرکز شهرو در ضلع جنوبی خیابان شهید فیاض بخش یکی از سرمایه های درمانی دانشگاه علوم پزشکی می باشد ...

سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد

سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد سازمانهای بیمه گر، طرف قرارداد با بیمارستاندکتر علی شریعتی فسا به شرح زیر میباشد : بیمه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح کمیته امداد امام خمینی (ره( بانک ملت بانک سپه بانک تجارت شرکت بیمه ایران (جهت بیماران بستری) شرکت ...

رسالت بیمارستان

رسالت بیمارستان  رسالت بیمارستان دکتر علی شریعتی  فسا مرکز آموزشی درمانی دکتر علی شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فسا در جهت نیل به اهداف عالی ، ماموریتهای ذیل را در پیش رو دارد: ارتقا ء و بهبود کیفیت خدمات درمانی ، تشخیصی ، مراقبتی و آموزشی افزایش  ایمنی ...

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار منشور حقوق بیمار 1- بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي ، فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد .  2- بيمار حق دارد محل بستري ، پزشك ، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج خود را ...

معرفی بیمارستان

معرفی بیمارستان معرفی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: بیمارستان دکتر علی شریعتی فسادر سال 1352 با مساحتی قریب به 20000 متر مربع و 25 تخت در موقعیت جنوب شرقی شهرستان فسا احداث شد .هم اکنون به واسطه توسعه شهر در مرکز شهرو در ضلع جنوبی خیابان شهید فیاض بخش یکی از سرمایه ...