بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تعرفه خدمات درمانی

منشور حقوق بیمار

تعرفه خدمات درمانی

تعرفه خدمات درمانی   تعرفه خدمات بخش آزمایشگاه   تعرفه خدمات بخش رادیولوژی و ماموگرافی   تعرفه خدمات بخش سونوگرافی   تعرفه خدمات بخش MRI