بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

امور مالی و حسابداری

نام و نام خانوادگی: ملیحه عسکری
سمت: مسئول 
تلفن داخلی:  213
نام و نام خانوادگی: پریسا مطبوعی
سمت: کارشناس
نام و نام خانوادگی: سمانه زنگنه
سمت: کارشناس
نام و نام خانوادگی: زهرا صالحی پور
سمت: کارشناس
نام و نام خانوادگی: سید مرتضی سعادت
سمت: کارشناس

"شرح وظایف رئیس حسابداری "

1-    رسیدگی به نحوه کار پرسنل تدارکات و نظارت بر مصرف اعتبارات و خرید و تحویل کالا از انبار و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات

2-    مالی :  کنترل سایر اسناد عای الحساب به موقع تصویه گردند .تنخواه گردان واحدها برابر اعتبارات هزینه شده واگذار شود .رعایت آیین نامه معاملات و اجرای صحیح دستورالعملها

3-    راهنمایی وکنترل کار پرسنل حسابداری و تقسیم کار بین بین آنها و بررسی صورت حسابهای تنظیمی : آموزش لازم کارکنان تحت امر توزیع و تقسیم کار عادلانه بین آنها ، بررسی اسناد تنظیم شده و بازنگری مجدد

4-    رسیدگی و اظهار نظر در مورد مسایل ، نظارت بر واحد درآمد و بایگانی حسابداری و ترخیص و صندوق

5-    راهنمایی ورسیدگی قراردادها و تنظیم انها در برابر مقررات مالی ارائه طریق در مورد ضوابط مالی شرکت مستمر در کمیسیونها

6-     مراقبت و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مالی سازمان و اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمائیهای لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان حسابداری: م

7-    تنظیم بودجه سالیانه  ، بررسی عملکرد و درآمد واحدهای تابعه و تدابیر لازم جهت کاهش هزینه وکسب درآمد با توجه به صرفه وصلاح سازمان

8-    انجام سایر امور محوله با درخواست مسئول ما فوق

9-    توجه کامل به مستندات و دستورالعملهای سیستم مدیریت کیفی

" اختیارات "

1-    موافقت با پاس ومرخصی استحقاقی

2-    پیشنهاد تشویق و توبیخ پرسنل

3-    دادن نمره ارزشیابی سالانه

دادن نمره ارزشیابی کارکرد پر کیس