بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

امور مالی و حسابداری

 معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی : امین رحمانی

تحصیلات :

دیپلم

سمت :

مسئول انبار

تلفن داخلی:

230

تلفن مستقیم:

53350319