بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

امور مالی و حسابداری

نام و نام خانوادگی : حمزه ترکمانی

تحصیلات :

لیسانس حسابداری

سمت :

مسئول اسناد

شماره تلفن :

داخلی :

53316314

212