بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

امور مالی و حسابداری

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی : عبدالرضا آزادی

تحصیلات :

دیپلم

داخلی:

218

تلفن مستقیم:

53314687

 

معرفی پرسنل :

نام و نام خانوادگی : نسرین کاظمی

تحصیلات :

کارشناس ارشد روانشناسی

سمت :

متصدی پذیرش

 

نام و نام خانوادگی : زهره شاهرخ

تحصیلات :

لیسانس پرستاری

سمت :

متصدی پذیرش