بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

امور مالی و حسابداری

نام و نام خانوادگی : عبدالعلی جوکار

تحصیلات :

کارشناس برنامه ریزی اجتماعی

سمت :

مسئول تدارکات

شماره تلفن :

داخلی :

53314686

208