بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی نام و نام خانوادگی: آقای مهندس امین عسکری سمت:  مسئول روابط عمومی مدرک تحصیلی: لیسانس برق شماره تماس: 53317427 داخلی: 211   شرح وظایف مسئول روابط عمومی: گردآوري وتدوين گزارش برنامه هاو عملكردهاو فعاليتهاي ...