بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

روابط عمومی

مانور دور میزی زلزله دربیمارستان شریعتی برگزار شد.

مانور دور میزی زلزله دربیمارستان شریعتی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: درتاریخ11/6/97ساعت 11صبح با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان، مدیر درمانگاه حمزه، مهندس جوکاران نماینده معاونت بهداشتی وآقای حسینی نمایندهEOCشهرستان ...

جلسه توجیهی و آموزشی سامانه کنترل نگهداشت منابع فیزیکی(cmms)

جلسه توجیهی و آموزشی سامانه کنترل نگهداشت منابع فیزیکی(cmms) به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; با توجه  به تاکیدات وزارت بهداشت بر اهمیت سامانه کنترل نگهداشت منابع فیزیکی(cmms) و با هدف آشنایی مسئولین بخشهای مختلف با این سامانه جلسه توجیهی و آموزشی توسط مهندس عزت زادگان در سالن کنفرانس بیمارستان ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1529.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

مانورآنکال بحران دربیمارستان شریعتی برگزارشد


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1529.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
مانورآنکال بحران دربیمارستان شریعتی برگزارشد به گزارش روابط  عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فساگفت:درتاریخ12/6/97درساعت19:30بعدازظهر مانورآنکال بحران باحضورسوپروایزرعصرو شب در بیمارستان برگزار گردید.این مانور فراخوان مسئولین بیمارستان ، رییس EOCومسئولین ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1531.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

برگزاری 4مانور دریک روز


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1531.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
برگزاری 4مانور دریک روز به گزارش روابط  عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت:درتاریخ 13/6/97درساعت 8 صبح مانور دورمیزی از بخش اتفاقات با حضور مترون بیمارستان،رییس تاسیسات  ، دبیر کمیته بحران و پرسنل بخش اتفاقات برگزار گردید. در ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1524.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

مانور قطع برق، راههای خروج اضطراری و کپسولهای آتشنشانی دربیمارستان شریعتی


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1524.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
 مانور  قطع برق، راههای خروج اضطراری و کپسولهای آتشنشانی دربیمارستان شریعتی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: درتاریخ12/6/97ساعت8 صبح با حضورمترون بیمارستان، مسئول تاسیسات و پرسنل بخش اعصاب و روان بیمارستان مانور دور میزی در رابطه با مشکلات بخش در زمینه بحران ...