بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

معرفی حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی: دکتر آرمان ضرغامی
سمت : ریاست بیمارستان دکتر شریعتی فسا
تحصیلات: دکترای تخصصی در رشته اعصاب و روان
شماره تماس : 53314684
داخلی: 210

 


شرح وظایف ریاست بیمارستان:

 1. پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمان باشد .
 2. بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهاي حرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود (رضايت مشتري گرا)
 3. جلب همكاريهاي برون سازمان
 4. پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق
 5. مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات
 6. نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاي استراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيئت امناء
 7. هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان
 8. ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكده ها به منظور توجه به سياستهاي كلي آموزش دانشجويان
 9. اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسال آن به مقامات ذيربط
 10. پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها
 11. مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان
 12. انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
 13. نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار
 14. نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
 15. نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحت سرپرستي
 16. كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي
 17. انتصاب و عزل كاركنان
 18. شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 19. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق