بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

معرفی حوزه ریاست

مسئول دفتر :
نام و نام خانوادگی: فاطمه احمدی
تحصیلات : کاردان بهداشت خانواده

شماره تلفن :

داخلی :

53314684

210